Bevarings- og udviklingsplaner

Menighedsrådet har ansvaret for den langsigtede udvikling og for de bevaringsværdier, der knytter sig til kirkegården. Dette ansvar kan varetages ved udarbejdelse af forskellige planer, som supplerer en overordnet målsætning. Planlægning er påkrævet, hvis man ønsker en omlægning af kirkegården for at tilgodese det aktuelle behov for forskellige gravtyper, eller hvis gangene er for smalle til de påkrævede maskiner. Men planlægning kan også være påkrævet, hvis karakterfulde træk ønskes bevaret eller viderudviklet, eller vigtige beplantningselementer er ved at være udlevede og skal fornys.

Bevaringsplanen er en langsigtet strategi for kirkegården med særligt fokus på bevaring af kirkegårdens karaktertræk, overordnede indhold, beplantning eller bevaringsværdier. Bevaringsplanen udføres typisk for anlægget som helhed, men kan også vedrøre et eller nogle få emner, f.eks. kirkegårdens hække og træer.

Udviklingsplanen er en langsigtet strategi for, hvordan kirkegården kan tilpasses nutidens og fremtidens behov. Udviklingsplanen består ofte af nogle overordnede mål for kirkegårdens udvikling og en strategi for forandringsprocessen. Planen fungerer som en rettesnor for de løbende forandringer, der sættes i værk på kirkegården over tid.

Arbejdet med bevarings- og udviklingsplaner kan være en stor mundfuld for menighedsrådet, og relevante rådgivere bør inddrages i arbejdet.